سریال کارت ملی هوشمند در پشت کارت ، سمت چپ قرار دارد :

سریال کارت ملی قدیمی در پشت کارت ، پایین سمت چپ قرار دارد :