کـــاربری آسـان، ســنجش دقـیق، نــتایج مطمـئن

بــا دستــگاه نــوار‌قـــلب ECGMOBILE 3L

مطابق با آخرین استانداردهای پزشکی نوار‌قـلب بـگیرید.

با استفاده از اپلیکیشن نوار‌قلب همراه دکتر

سـریـع ‌‌و آســــان

نــوار‌قــلب بگیرید!

  • qrs
  • p
  • t

چرا ECGMOBILE 3L؟

بـــــهترین بـــرای ســـلامتی قـــلب شـــما

اپلیکیشن نوارقلب همراه دکتر

اپلیکیشن نوارقلب همراه دکتر با قــابلیت ثبت، ذخیره، نمایش و ارسال سیگنال نوارقلب تک کانال (لیدهای I و II و III و MCL1 و MCL6) طراحی و ســـاخته شده است...

کاربری آسان

استفادۀ سریع و آسان از اپلیکیشن

خرید دستگاه

ثبت سفارش از داخل اپلیکیشن

قابلیت ثبت همراه

گرفتن نوار‌قلب برای خانواده و دوستان

قابلیت ثبت یادآور

یادآوری زمان نمونه‌گیری

نظرات پزشکان و متخصصان

در خصوص کیفیت و کارایی دستگاه ECGMOBILE 3L

دکتر عبداله بهرامی
متخصص داخلی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد1402/2/5

بسمه تعالی
تــوسعۀ عــلمی و خـودکفائی کـشور مرهون تلاش جوانان برومند کشور است، با تـشکر از آقای دکتر دستجردی نمونۀ تلاشگر علاقه‌مند و فعال در زمینۀ توسعۀ خـــدمات پزشکی از طــریق ارائۀ روش‌های نوین ت...

ادامۀ مطلب
دکتر سارا امینی
فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب1402/2/5

با احترام
دستگاه ECGMOBILE 3L (همراه‌ دکتر)، اولین بررسی، مطالعه، عرضه در زمینۀ تله‌مدیسن می‌بــــاشد که در حوزۀ پــــزشکی قلب، بویژه نارسایی قلب باعث کاهش بستری، بهبود کیفیت زندگی، صرفه‌جویی در هزین...

ادامۀ مطلب
دکتر زهرا زندی
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1402/2/5

با سلام و احترام
دســتگاه ECGMOBILE 3L مــعرفی شد، بـــا تــشکر از طــراحی خــوب و کــاربردی دســتگاه. بــا امــید بــه اســتفادۀ مــفید و کــمک بــه بــیماران در جــهت بــهبود و کیفیت درمان بیماران....

ادامۀ مطلب

جامعۀ پزشکی

پـزشکان، کـلینیک‌های تـخصصی، مـراکز مـراقبت از بیماران در منزل و پرستاران

تنها چند دقیقه از وقت ارزشمند شما، می‌تواند جان انسانی را نجات دهد.